OneNews Ads
OneNews Ads
OneNews Ads
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ប្រកាសពីករណីស្លាប់ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ នៅភូមិព្រែកជីក ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

2021-06-11 06:52 PM

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ប្រកាសពីករណីស្លាប់ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ នៅភូមិព្រែកជីក ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។