OneNews Ads
OneNews Ads
OneNews Ads
ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥៥ នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន ៨១០ នាក់ និងស្លាប់ ១១​​ នាក់

2021-06-11 12:21 PM

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥៥ នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន ៨១០ នាក់ និងស្លាប់ ១១​​ នាក់